Gå til hovedinnhold
Gå til nettstedskart

Tilbud

Samtaler/veiledning

Ikke alle har behov for å bo på krisesenteret. Vi tilbyr veiledningssamtaler på dagtid. Mange kan være usikre på om det de er utsatt for er vold eller ikke.

Det å få snakke med noen, få drøftet situasjonen sin og mulighetene som finnes, kan vise seg å være en stor hjelp og ofte tilstrekkelig for mange.

Tilbudet er gratis. Ring oss gjerne på forhånd for å avtale tid.

 

Telefonveiledning

Noen foretrekker å være anonym eller har rett og slett ikke anledning å komme til krisesenteret for samtaler/veiledning eller for å bo. Da kan det være en hjelp i å bare kunne snakke over telefon. Vi er tilgjengelig hele døgnet og tilby råd, støtte, veiledning.

En kvinne som ligger i sengen og ser på telefonen

Botilbud

Krisesenteret er et lavterskeltilbud som er åpent hele døgnet. Krisesenteret gir et trygt botilbud på inntil 2 måneder. Tilbudet er gratis; og ingen henvisning er nødvendig.

Krisesenteret er universelt utformet og har adskilt botilbud for kvinner og menn. Totalt er det 10 beboerrom, alle med egne bad. Felles kjøkken og stue i begge boenhetene.

For å få gode løsninger for våre brukere er det av stor betydning at vi har et godt samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet. Vi ser det som viktig at våre brukere knyttes opp mot hjelpeapparatet i egne kommuner i en tidlig fase i vårt arbeid, med tanke på videre oppfølging.

Ansatte ved Krisesenteret arbeider kunnskapsbasert med en personalgruppe med høy faglig kompetanse.

Barn med lekebiler

Oppfølging i reetableringsfasen

Etter utflytting/ved reetablering, bistår vi med samtaler/veiledning ved behov.

Rus / psykriatri / funksjonsnedsettelse

Vårt krisesenter kan tilby voldsutsutsatte personer med tilleggsproblematikk knyttet til rus/psyk eller funksjonsnedsettelse et tilbud tilpasset deres individuelle behov, i tett samarbeid med aktuelle tjenester.

Juridisk bistand

Krisesenteret har et utstrakt og godt samarbeid med flere advokatkontor for å kunne gi våre brukere nødvendig juridisk bistand.

Mange av våre brukere er svært sårbare, og står ofte alene og uten midler i en situasjon der juridisk bistand er avgjørende for å få ivaretatt den enkeltes rettigheter og forpliktelser etter ulikt lovverk.

Kontakt oss ved behov på døgnåpen telefon 71 25 66 66

En mann i dress bak en gullvekt

Undervisning/informasjon

Krisesenteret har utarbeidet undervisningsprogram for 6. og 9. trinnet i grunnskolene i vår region.

 

Undervisningspakken har som formål å

  • Forebygge, avdekke og begrense vold i nære relasjoner hos barn og unge.
  • Gi barn og unge økt handlingskompetanse gjennom økt kunnskap, grensesetting, og gjøre dem bedre i stand til å si ifra til noen dersom de blir utsatt for vold eller overgrep, eller de kjenner noen som blir utsatt.
  • Informere om hvor de kan søke hjelp, og gi kunnskap om normale reaksjoner.