VI TILBYR

Et døgnåpent tilbud
Et gratis døgnåpent tilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner. Gjelder også voldsutsatte med utfordringer med rus, psykiatri eller funksjonsnedsettelse.

Telefon og samtaletilbud
Du kan ringe eller komme til samtaler der du får veiledning, og eventuelt bistand til å etablere et samarbeid med andre aktuelle instanser.

Botilbud
For deg og dine barn i en krise­situasjon. Samtaler, bistand til kontakt med ­aktuelle i hjelpeapparatet og andre viktige aktører under oppholdet hos oss.

Oppfølging
Etter utflytting/ved reetablering, bistår vi med samtaler/veiledning ved behov.

Juridisk bistand
Personer som oppsøker krisesenteret i forbindelse med at de har vært utsatt for vold i nære relasjoner gis, etter av­tale, mulighet for juridisk bistand.

Utadrettet virksomhet
I form av informasjon og undervisning til skoler, barnehager, organisasjoner, offentlige myndigheter og det øvrige hjelpeapparatet.

Plassering av kjæledyr
Vi formidler kontakt for plassering av kjæledyr på et trygt sted.

Hjelp til alle parter
Som ressurssenter mot vold i nære relasjoner har vi et familie­perspektiv i vårt arbeid. Det betyr at vi er opptatt av at alle parter i en voldsrelasjon skal få relevant hjelp.

For å kvalitetssikre arbeidet som ­gjø­res er kartleggings- og observasjons­arbeidet spesielt viktig. Samtidig med dette skal brukernes medvirkning i ­tiltak- og gjennomføringsfasen ivaretas ut ifra den enkeltes forutset­ninger og ressurser. 

 

 

Slik møtes du på et krisesenter