Gå til hovedinnhold
Gå til nettstedskart

Om Krisesenteret

Krisesenterloven pålegger alle kommuner å sørge for et godt og helhetlig tilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. (link)

Krisesenteret for Molde og omegn IKS er et tilbud til innbyggerne i Aukra, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Rauma, Sunndal og Vestnes.

Krisesenteret er døgnåpent, vårt tilbud er gratis; og ingen henvisning er nødvendig.

Krisesenteret ble ferdigstilt høsten 2016, og tilfredsstiller alle krav til funksjonalitet og sikkerhet for brukere og ansatte. Senteret har adresse Fridtjof Nansens gate 5 i Molde, og ligger bare få minutter fra parkeringstunell, buss-stasjon, hurtigbåt- og fergekai. Bygget er universelt utformet, og har adskilte boenheter for kvinner og menn. Totalt er det 10 beboerrom, alle med egne bad.

Krisesenteret har 18 fast ansatte med ulik fag-kompetanse. Som ressurssenter i arbeid med vold i nære relasjoner vektlegger vi flerfaglighet, samt spisskompetanse innenfor krise- og traumeforståelse. Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningsloven og Krisesenterloven.

Høsten 2017 kunne alle våre eierkommuner legge fram godkjent handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Planen skal være «et levende dokument» som får en faktisk verdi for kommunene som skal bistå og hjelpe voldsutsatt, voldsutøver og eventuelle andre berørte parter. Denne handlingsplanen er nå revidert og blitt digital.

Lekerom, stue og logo symbol

Organisasjon

Krisesenteret for Molde og omegn åpnet 11.november 1983, etter å ha eksistert som krisetelefon siden 1981. I 2006 ble Krisesenteret omdannet til et IKS (Interkommunalt selskap) og endret da navn til Krisesenteret for Molde og omegn IKS. Stiftelsesdato var 14.12.2006

Medlemmer og varamedlemmer i Representantskapet i 2019-2023
Kommune Medlem Vara
Aukra Nilsen, Odd Jørgen Mork, Audhild
Hustadvika Bruun, David Andre Rødal, Sigmund
  Nøsen, Laila Holden, Emelie Langnes
Gjemnes Sjømæling, Knut   Cappelen, Yngve B
Molde Lien, Frank Trønningsdal, Inger Lise
  Aurstad, Maja Gagnat, Einar
  Bøe, Hege Karina Hjertvik, Ingeborg
  Foseide, Knut Iversen Thoresen-Vestre, Erling
Rauma Søvik, Janne  Authen, Bodil
Sunndal Andreassen, Ole Anders Aden, Alisa Ali
Vestnes Bergundhaugen, Randi   Granberg, Øyvind

Styret

Styremedlemmer
Rolle Navn Kommune
Fast Kjøll, Helge jr. Aukra
Vara Rognskog, Rita Aukra
Fast Schjølberg, Jan Karstein Gjemnes
Vara Bjerkeset, Stine   Gjemnes
Fast Valle, Lisbeth    Hustadvika
Vara Hammerbukt, Atle   Hustadvika
Leder Forseth, Ingeborg    Molde
Vara Roseth, Svein Atle    Molde
Fast Svelle Henåli, Ingunn Rauma
Vara Voldseth, Per Johnny Rauma
Nestleder Andreassen, Stig Rune Sunndal
Vara Strand, May Jorid   Sunndal
Fast Fiksdal, Anne Marie Vestnes
Vara Gjerde, Karsten Perry Vestnes
Fast Westad, Gunhild Krisesentr.
Vara Paulsen, Marit F. Krisesentr.
Sekretær: June Elisabeth Obam, daglig leder
Vara for sekretær: Anita S. Fjørtoft, nestleder

Ansatte

Daglig leder er June Elisabeth Obam, som har ansvar for daglig drift.

Våre brukere har sammensatte og ulike behov, og det medfører behov for oss til å ha ansatte med ulik fagkompetanse. Med ei personalgruppe med flerfaglighet og spisskompetanse innenfor flere og ulike fag oppnår vi høg profesjonalitet som vi anser som svært viktig både i forhold til den enkelte bruker og våre eierkommuner. Vi ser også at flerfaglighet er svært viktig i forhold til kvalitetssikring av det arbeidet som gjøres, og at den enkelte ansatte har stor nytte av å diskutere ulike problemstillinger og forslag til løsninger i et fagmiljø med ulik kompetanse.

I 2021 var vi 17 ansatte i 15,3 årsverk.

Taushetsplikt

Alle ansatte, samt de som yter tjenester for oss er underlagt taushetsplikt etter Forvaltnings­loven §§ 13 til 13 e, jf Krisesenterlova §5. Våre brukere skriver også under egen taushetserklæring.

 

OPPLYSNINGSPLIKT TIL BARNEVERNET

Krisesenterlova § 6 Opplysningar til barneverntenesta: «Alle som utfører teneste eller arbeid ­etter denne lova, skal i utføringa av arbeidet vere merksame på forhold som kan føre til tiltak frå barneverntenesta.

Utan hinder av teieplikta skal alle som utfører teneste eller arbeid etter denne lova av eiga tiltak gi opplysningar til barneverntenesta i kommunen når det er grunn til å tru at eit barn blir mishandla i heimen eller det ligg føre andre former for alvorleg omsorgssvikt, jf. Barnevernloven § 4–10, § 4–11 og § 4–12. Det same gjeld når eit barn har vist vedvarande alvorlege åtferdsvanskar, jf. Barnevernloven § 4–24.

Barnevernloven § 6-4 andre ledd tredje og fjerde punktum gjeld tilsvarande.»

Krisesenteret for Molde og omegn IKS informerer alle brukerne om opplysningsplikten vi har og de må skrive under på at de har fått denne informasjonen.

 

Avvergeplikt

«Avverge» vil si å forhindre en eventuell framtidig straffbar handling. Du har ikke plikt til å melde fra om straffbare handlinger som allerede er utført. Avvergeplikten gjelder generelt, der du vet med sikkerhet – eller anser det som mest sannsynlig – at en person vil foreta seksuelle overgrep, påføre noen alvorlig skade (inkludert alvorlig psykisk mishandling) eller ta livet av et annet menneske, jf. Straffeloven § 196 Det finnes også en mer spesiell form for avvergeplikt som omhandler mistanke om snarlig kjønnslemlestelse av jenter og kvinner, jf.Straffeloven § 284.

Ved avvergeplikt kan du straffedømmes for å unnlate å varsle til politiet.

Avvergeplikten er en personlig plikt. Det er ikke nok å «ha meldt fra» til for eksempel overordnede eller annen instans dersom disse ikke gjør tilstrekkelig for å avverge forbrytelsene.

Prosjekter

KOMMUNAL HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER

UNDERVISNING OG INFORMASJON TIL 6. OG 9. KLASSE

Ledige stillinger

Praksisplass og hospitering

Vi ser det som svært viktig at de ulike utdanningstilbudene får mulighet til å tilegne seg kompetanse innenfor vårt fagfelt. Etter forespørsel fra de ulike høgskolene tilbyr vi derfor praksisplass for et visst antall studenter pr. år, samt hospiteringsplasser. Dette er en fin måte å spre informasjon og kunnskap om vårt arbeid og tilbud ut til studenter innenfor helse, barnevern og politi.

Jubileumskonferanse

Invitasjon til jubileumskonferanse
28. november 2023 Scandic Seilet

Krisesenterets reise gjennom 40 år: fra frivillighet til profesjonalitet

11. november i 1983 fikk Molde sitt første krisesenter. I forbindelse med Krisesenterets 40- årsdag inviterer vi til en spennende jubileumskonferanse 28. november 2023. Vi har fått med oss kunnskapsrike forelesere og byr på en innholdsrik dag.

Påmeldingsfrist 10. november 2023

Les hele invitasjonen til jubileumskonferanse her.

Meld deg på her:
https://forms.office.com/e/5xwCuBGhQa

Jubileumskonferanse