Organisasjon

Organisasjon

Styret

Styret

Ansatte

Ansatte

Årsmeldinger

Årsmeldinger

Taushetsplikt

Taushetsplikt

Prosjekter

Prosjekter

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Praksisplass

Praksisplass

Kurs

Kurs

Om Krisesenteret

Krisesenterloven pålegger alle kommuner å sørge for et godt og helhetlig tilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. (link)

Krisesenteret for Molde og omegn IKS er et tilbud til innbyggerne i Aukra, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Rauma, Sunndal og Vestnes.

Krisesenteret er døgnåpent, vårt tilbud er gratis; og ingen henvisning er nødvendig.

Krisesenteret ble ferdigstilt høsten 2016, og tilfredsstiller alle krav til funksjonalitet og sikkerhet for brukere og ansatte. Senteret har adresse Fridtjof Nansens gate 5 i Molde, og ligger bare få minutter fra parkeringstunell, buss-stasjon, hurtigbåt- og fergekai. Bygget er universelt utformet, og har adskilte boenheter for kvinner og menn. Totalt er det 10 beboerrom, alle med egne bad.

Krisesenteret har 18 fast ansatte med ulik fag-kompetanse. Som ressurssenter i arbeid med vold i nære relasjoner vektlegger vi flerfaglighet, samt spisskompetanse innenfor krise- og traumeforståelse. Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningsloven og Krisesenterloven.

Høsten 2017 kunne alle våre eierkommuner legge fram godkjent handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Planen skal være «et levende dokument» som får en faktisk verdi for kommunene som skal bistå og hjelpe voldsutsatt, voldsutøver og eventuelle andre berørte parter.

Organisasjon

Krisesenteret for Molde og omegn åpnet 11.november 1983, etter å ha eksistert som krisetelefon siden 1981. I 2006 ble Krisesenteret omdannet til et IKS (Interkommunalt selskap) og endret da navn til Krisesenteret for Molde og omegn IKS. Stiftelsesdato var 14.12.2006

Medlemmer og varamedlemmer i Representantskapet i 2015-2019:

Kommune Medlem Vara
Aukra Riksfjord, Bernhard Kjøll jr., Helge
Eide Dyrhaug, Birgit Egge, Merete Kristin
Fræna Malmedal, Aud Solveig P  Farstad, Henry Ståle
Gjemnes Knut Sjømæling  Heidi Høgset
Midsund Gangstad, Odd Helge Godø, Frits Inge
Molde Lien, Frank   Nistad, Trude 
  Rykhus, Sidsel Pauline  Skår, Inger Paula Næss
Nesset Hurlen, Rolf Jonas Morewood, Edmund
Rauma Søvik, Janne  Moltubakk, Marit
Sunndal Furre, Hilde Bæverfjord, Britt Iren
Vestnes Fiksdal, Anne Marie    Bergdal, Aud Marie

 

Styret

Rolle Navn Kommune
Styreleder Bergundhaugen, Randi Vestnes
Nestleder Roseth, Svein A. Nesset
Styremedlem Tennøy , Britt Janne Molde
Styremedlem Hagseth , Lars Midsund
Styremedlem Henåli , Ingunn Svelle     Rauma
Styremedlem Schølberg, Jan Karstein   Gjemnes
Styremedlem Fiske, Elise Fræna
Styremedlem Orvik , Ingunn H.     Ansatt repr.
Vara Westad, Gunhild     Ansatt repr.
1.vara Hundset, Tove Sunndal
2.vara Rindarøy, Katrine  Aukra
3.vara Risvik, Edith Øyen    Eide

 

Sekretær: Ingrid Horsgård, daglig leder
Vara for sekretær: Anita S. Fjørtoft, nestleder

Ansatte

Daglig leder er Ingrid Horsgård, ansvar for daglig drift

Våre brukere har sammensatte og ulike behov, og det medfører behov for oss til å ha ansatte med ulik fagkompetanse. Med ei personalgruppe med flerfaglighet og spisskompetanse innenfor flere og ulike fag oppnår vi høg profesjonalitet som vi anser som svært viktig både i forhold til den enkelte bruker og våre eierkommuner. Vi ser også at flerfaglighet er svært viktig i forhold til kvalitetssikring av det arbeidet som gjøres, og at den enkelte ansatte har stor nytte av å diskutere ulike problemstillinger og forslag til løsninger i et fagmiljø med ulik kompetanse.

I 2018 var vi 18 ansatte i 12,9 årsverk.

Taushetsplikt

Alle ansatte, samt de som yter tjenester for oss er underlagt taushetsplikt etter Forvaltnings­loven §§ 13 til 13 e, jf Krisesenterlova §5. Våre brukere skriver også under egen taushetserklæring.

 

OPPLYSNINGSPLIKT TIL BARNEVERNET

Krisesenterlova § 6 Opplysningar til barneverntenesta: «Alle som utfører teneste eller arbeid ­etter denne lova, skal i utføringa av arbeidet vere merksame på forhold som kan føre til tiltak frå barneverntenesta.

Utan hinder av teieplikta skal alle som utfører teneste eller arbeid etter denne lova av eiga tiltak gi opplysningar til barneverntenesta i kommunen når det er grunn til å tru at eit barn blir mishandla i heimen eller det ligg føre andre former for alvorleg omsorgssvikt, jf. Barnevernloven § 4–10, § 4–11 og § 4–12. Det same gjeld når eit barn har vist vedvarande alvorlege åtferdsvanskar, jf. Barnevernloven § 4–24.

Barnevernloven § 6-4 andre ledd tredje og fjerde punktum gjeld tilsvarande.»

Krisesenteret for Molde og omegn IKS informerer alle brukerne om opplysningsplikten vi har og de må skrive under på at de har fått denne informasjonen.

 

Avvergeplikt

«Avverge» vil si å forhindre en eventuell framtidig straffbar handling. Du har ikke plikt til å melde fra om straffbare handlinger som allerede er utført. Avvergeplikten gjelder generelt, der du vet med sikkerhet – eller anser det som mest sannsynlig – at en person vil foreta seksuelle overgrep, påføre noen alvorlig skade (inkludert alvorlig psykisk mishandling) eller ta livet av et annet menneske, jf. Straffeloven § 196 Det finnes også en mer spesiell form for avvergeplikt som omhandler mistanke om snarlig kjønnslemlestelse av jenter og kvinner, jf.Straffeloven § 284.

Ved avvergeplikt kan du straffedømmes for å unnlate å varsle til politiet.

Avvergeplikten er en personlig plikt. Det er ikke nok å «ha meldt fra» til for eksempel overordnede eller annen instans dersom disse ikke gjør tilstrekkelig for å avverge forbrytelsene.

Prosjekter

UTVIKLINGSPROSJEKT FOR Å STYRKE TILBUDET TIL VOLDSUTSATTE MED TILLEGGSPROBLEMATIKK

KOMMUNAL HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER

KOMPETANSEHEVINGSPROGRAM 2018

UNDERVISNING OG INFORMASJON TIL 6. OG 9. KLASSE

Praksisplass og hospitering

Vi ser det som svært viktig at de ulike utdanningstilbudene får mulighet til å tilegne seg kompetanse innenfor vårt fagfelt. Etter forespørsel fra de ulike høgskolene tilbyr vi derfor praksisplass for et visst antall studenter pr. år, samt hospiteringsplasser. Dette er en fin måte å spre informasjon og kunnskap om vårt arbeid og tilbud ut til studenter innenfor helse, barnevern og politi.

Kurs

Kommer...