Gå til hovedinnhold
Gå til nettstedskart

For hjelpeapparat / fagperson

Som fagperson vil du møte volds- og overgrepsutsatte i ulike situasjoner. Den som oppsøker deg kan fortelle at han eller hun har blitt eller blir utsatt for vold eller overgrep. Mer sannsynlig er kanskje at du møter noen som lever med vold eller overgrep, og som kontakter deg med plager som er relatert til volden - men sammenhengen kan være vanskelig å få øye på. Kanskje har du hatt kontakt med vedkommende over lang tid, men vold eller overgrep har ikke vært et tema.

Les mer på dinutvei.no

Person holder baby hånd

Krisesenterloven

Krisesenterloven gir alle kommuner en plikt til å sørge for et krisesentertilbud til kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner. For å bistå kommunene i å gi sine innbyggere et godt hjelpetilbud, har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet laget en veileder til loven. Veilederen bygger på loven og dens forarbeider. Hovedformålet er å vise, blant annet ved bruk av konkrete eksempler, hvordan kommunen kan realisere lovens forpliktelser.

Last ned veileder utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2015.

Gå til krisesenterloven her

Kommunal handlingsplan

Vold i nære relasjoner er et betydelig problem i alle landets kommuner. Det kommunale tjenesteapparatet er pålagt et stort ansvar og er viktige aktører for å nå vår felles visjon om nulltoleranse for vold.

Når vold avdekkes skal det kommunale tjenesteapparatet kunne bidra med riktig hjelp til rett tid og ha et godt samarbeid med aktører også utenfor de kommunale tjenestene. Arbeid mot vold i nære relasjoner er sektorovergripende og har særlige utfordringer som kommunen må sikre helhetlige tiltak overfor.

Gjennom samarbeid og samordning sikres en bedre utnyttelse av faglige og økonomiske ressurser i hele regionen. Med felles mål, regionale og kommunale tiltak vil arbeidet bli systematisert og kvalitetssikret, noe som igjen fører til økt handlingskompetanse.

Med denne felles handlingsplanen setter alle 10 kommunene arbeid mot vold i nære relasjoner på dagsorden, slik at vi når målsettingen om å kunne forebygge, avdekke og stoppe vold i nære relasjoner mot personer i alle aldre i vår region.

 

Kommunal handlingsplan

Last ned Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Aukra Kommune

Gjemnes Kommune

Molde Kommune

Rauma Kommune

Sunndal Kommune

Vestnes Kommune

Hustadvika Kommune

Helhetlig arbeid mot vold i kommunen

Vold i nære relasjoner rammer mange. Omtrent tre av ti jenter og fire av ti gutter har opplevd minst en volds- eller overgrepshendelse gjennom barndommen. Blant voksne har rundt 15 prosent opplevd mindre alvorlig vold fra partner (menn og kvinner), mens omtrent seks prosent kvinner har opplevd alvorlig vold fra partner. En av ti kvinner opplever å bli voldtatt i løpet av livet.

Å være utsatt for vold kan føre til negative konsekvenser, slik at vold utgjør en alvorlig utfordring for samfunnsdeltakelse og folkehelse. Å forebygge vold, og å avdekke og gi god hjelp til utsatte og utøvere, er derfor en sentral oppgave for offentlige myndigheter.

Last ned brosjyre her (PDF)

Les mer på bufdir.no

Hjelpetilbud i regionen

Vitnestøtte

Vitnestøtte tilbys både i straffesaker og i sivile saker. Enkelte mindre tingretter kan dessverre ikke tilby vitnestøtte. Domstolen eller aktor vil da på forespørsel kunne gi deg den informasjonen du ønsker.

Se oversikt over domstoler som tilbyr vitnestøtte

Kort omtale av tilbudet om vitnestøtte på dinutvei.no

Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal

Storgata 43, 6508 Kristiansund
tlf: 22 77 71 95
e-post
Nettsted

Kort omtale av Konfliktrådet på dinutvei.no

Statens Barnehus - Ålesund

Parkgt. 3, 6003 Ålesund
tlf: 70 11 88 50
e-post
Nettsted

Støttesenter for kriminalitetsutsatte, Molde

  • Gratis
  • Taushetsplikt
  • Ingen henvisning
  • Rådgiving
  • Ingen ventetid

Møre og Romsdal politidistrikt
Strandgata 2, 6415 Molde
tlf: 404 46 518
E-post: stottesenter.moreogromsdal@politiet.no
Nettside

Kort omtale av støttesentrene for kriminalitetsutsatte på dinutvei.no 

Fastlege

Alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege.

På helsenorge.no kan du finne mer informasjon om fastlegen.

Kort omtale av fastlege-tilbudet for utsatte for vold eller overgrep på dinutvei.no

Overgrepsmottaket, Molde sjukehus

Parkvn. 81, 6407 Molde
tlf: 116 117
Nettsted
Kort omtale av overgrepsmottakene på dinutvei.no

SMISO Møre og Romsdal

Moldelivn. 9, 6415 Molde
tlf: 71 11 51 55
e-post 
Nettsted

Kort omtale av sentrene mot incest og seksuelle på dinutvei.no

Familievernkontoret i Molde

Storgata 12 – 14, 6413 Molde
tlf: 466 17 490
e-post
Nettsted

Kort omtale av familievernet for utøvere av vold på dinutvei.no

Kort omtale av familievernet for utsatte for vold eller overgrep på dinutvei.no

Barnevernvakten

Alle kommuner i Norge har en barneverntjeneste. Mange har også en barnevernvakt. Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger.

Nettsted - https://barnevernvakten.no/kommuner/molde-kommune

Kort omtale av barnevernet på dinutvei.no

Møre og Romsdal politidistrikt

Nedre Strandgate 50, 6001 Ålesund
tlf: 70 11 87 00
e-post

Nettsted

Krisesenteret for Molde og omegn

Fridtjof Nansens gate 5, 6413 Molde
tlf: 71 25 66 66
e-post

Kort omtale av krisesentertilbudet på dinutvei.no