Politiets nødnummer

112

Politiet

02800

Døgnåpen telefon

71 25 66 66

Menn

Menn utsatt for vold i nære rela­sjoner ­sliter med mange av de samme symptomene som kvinner, og trenger mye av den samme bistanden som kvin­nene som er utsatt for vold.

En tilleggs­problematikk er imidlertid at volden også kan opp­fattes som et angrep på deres maskulinitet, ­deres kjønns­identitet og derigjennom ­deres selvforståelse.

I tillegg til partnere og eks-partnere utsettes menn i stor grad for vold fra andre de har et tillitsforhold til via fritids­aktiviteter, kamerater, kollegaer, familie eller bekjente. Menn søker også etter trygghet og sikkerhet, og de ønsker at volden de utsettes for skal opphøre.

Mange av ­mennene som utsettes for vold i par­forhold hvor de har ­felles barn, er redde for å bli den ­tapende part. Deres bekymringer handler særlig om hva som vil skje med forholdet til barna, hvem barna skal bo fast hos, hvordan forhandlinger i forhold til samvær vil foregå, og hva som vil bli resultatet ved et eventuelt samlivsbrudd. Reaksjoner som kan være særlig framtredende hos menn er redsel for å miste besinnelsen og «ta igjen», redsel for ikke å bli trodd, skam, tap av selvfølelse og selvtillit som mann, og selvmords­tanker.

Menn fra andre nasjoner/kulturer som er truet med tvangsekteskap eller trafficking (menneskehandel), er også en bruker­gruppe hos oss.