Politiets nødnummer

112

Politiet

02800

Døgnåpen telefon

71 25 66 66

Kvinner

Voldsutsatte kvinner er ikke en ens­artet gruppe. De er forskjellige og det er også deres behov for hjelp.

En viktig del av vårt arbeid er å vektlegge de ressursene den enkelte kvinne har, og aktivt ta disse i bruk for en bedre hverdag. Mange har dårlig selvfølelse etter å ha vært utsatt for vold, og det gjør at de har liten tro på egen verdi og egne ressurser. Vi ­arbeider aktivt for at brukerne våre skal komme seg ut av «offerrollen» og ta regien over eget liv. I dette arbeidet blir mestring svært viktig.

Mange av kvinnene som tar kontakt med oss har utenlandsk opp­rinnelse. I tillegg til vanlige prob­lemer som ­følge av overgrep, har de mer ­komplekse problemstillinger og ofte et større hjelpe­behov enn de etnisk norske. ­Dette kommer av prob­lemer med språk/kommunikasjon, manglende nett­verk, usikkerhet rundt oppholds­tillatelse, etc.

Vi benytter tolk ved behov.

Kvinner fra andre nasjoner/kulturer som er truet med tvangsekteskap eller trafficking (menneskehandel), er også en brukergruppe hos oss.