Politiets nødnummer

112

Politiet

02800

Døgnåpen telefon

71 25 66 66

Eldre

Overgrep mot eldre rammer begge kjønn, og skjer i alle sosiale lag av ­befolkningen. Vold i nære relasjoner er handlinger begått av en person den eldre har tillitt til. Det kan være barn, partner, barnebarn eller andre som står den eldre nær. Ofte skjer flere former for overgrep samtidig. Omsorgssvikt mot den eldre er også et overgrep.

Risiko­faktorer for overgrep hos eldre kan være sykdom eller funksjonssvikt, isolasjon og lite eller dårlig ­fungerende sosialt nettverk. Risikofaktorer kan også knyttes til voldsutøver i form av rus, psykisk sykdom eller omsorgs­belastning.

Barrierer for å få gitt hjelp kan ligge hos den eldre selv, i hjelpe­apparatet eller hos andre som mis­tenker eller obser­verer overgrep. Krise­senteret har et nært samarbeid med andre i hjelpe­apparatet (lege, hjemme­sykepleie, etc.) ved behov.

• Mange eldre prøver å holde ut ­vol­den fordi de er knyttet til voldsutøver. De kan være avhengige av voldsutøver,  samtidig som voldsutøver er avhengig av den eldre.
• Eldre kan også tenke at de har gjort seg fortjent til volden.
• Eldre kan oppleve volden som en privat­sak som de ikke ønsker at ­andre skal få innsyn i, eller gripe inn i.